Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu świadczyć usługi lub czynności zlecone na naszej stronie internetowej.

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak utrzymywany jest stosunek handlowy, zainteresowana strona nie wnosi o ich usunięcie lub przez 1 rok od ostatniego potwierdzenia zainteresowania lub przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych. Firma NIE podejmie automatycznych decyzji. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim za wyjątkiem przypadków, w których istnieje obowiązek prawny i będziemy je traktować na podstawie Twojej zgody.

Informujemy również o możliwości skorzystania z następujących praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub zapomnienia, ograniczenia, sprzeciwu, przenoszenia oraz wycofania udzielonej zgody, w tym celu możesz wysłać wiadomość za pośrednictwem naszego formularz kontaktowy lub kierować swoją komunikację i egzekwować swoje prawa za pośrednictwem poczty pod adresem C/ Bajo Amarillo, 28. 35660 Corralejo, Las Palmas.

Ponadto zainteresowana strona może skontaktować się z właściwym Organem Kontroli Ochrony Danych w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia roszczenia.

WYSYŁKA I REJESTRACJA DANYCH OSOBISTY CHARAKTER

Przesłanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu kontaktu i otrzymywania informacji o usługach świadczonych przez Nortour. Przesłanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu kontaktu i otrzymywania informacji o usługach świadczonych przez Nortour.

DOKŁADNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ PRZEKAZYWANYCH DANYCH

Użytkownik wysyłający informacje do Nortour ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność zawartych danych, zwalniając Nortour z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownicy gwarantują i są w każdym przypadku odpowiedzialni za dokładność, aktualność i autentyczność podanych danych osobowych.

Nortour nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji, które nie zostały stworzone przez siebie i dla których wskazane jest inne źródło, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za hipotetyczne szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania tych informacji. Nortour jest zwolniony z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku błędów, wad lub pominięć w informacjach dostarczonych przez Nortour, gdy pochodzą one ze źródeł innych niż Nortour.

PRZYJĘCIEI ZGODA

Użytkownik oświadcza, że ​​został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Nortour, w sposób i w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

ZMIANY W OBECNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nortour zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w celu dostosowania jej do nowego ustawodawstwa lub orzecznictwa oraz praktyk branżowych. W takich przypadkach Nortour poinformuje o zmianach wprowadzonych na tej stronie z uzasadnionym oczekiwaniem na ich wdrożenie.

Aby zapewnić Ci najlepszą obsługę i ułatwić korzystanie, analizowana jest liczba odwiedzonych stron, liczba wizyt, a także aktywność odwiedzających i częstotliwość ich korzystania. W tym celu Nortour wykorzystuje informacje statystyczne przygotowane przez Usługodawcę internetowego.